Les 10


Een brief schrijven

         letero

In deze les worden geen nieuwe onderwerpen behandeld. Deze les laat zien, dat na een klein aantal lessen al een eenvoudige brief geschreven kan worden.

Nieuwe woorden

rakonti vertellen konstati vaststellen
inviti uitnodigen ŝpari sparen
vojaĝi reizen akcepti aannemen
esperi hopen korespondi corresponderen
atendi wachten ferioj vakantie
ĝojo vreugde saluto groet
pacienco geduld koro hart
poŝtmarko postzegel sukceso (spreek uit: soek-tsesso) succes
vortaro woordenboek adreso adres
sanstato gezondheid(stoestand) nun nu
ĉi tiu dit, deze timo angst, vrees
kelkaj enkele, enige envia jaloers (afgunstig)
apenaŭ nauwelijks baldaŭ spoedig, gauw
volonte gaarne, graag kompreneble natuurlijk
denove opnieuw, weer do dus
jam reeds, al agrabla aangenaam

Voorzetsels

Nu volgt een lijst van alle voorzetsels:

al aan, naar laŭ volgens
anstataŭ in plaats van malantaŭ achter
antaŭ voor (plaats) malgraŭ ondanks
apud naast per met (door middel van)
ĉe bij por voor (bestemd voor)
ĉirkaŭ (rond)om post na
de van preter langs
dum gedurende pri over (bv. denken over = pensi pri)
ekster buiten pro wegens
en in sen zonder
el uit sub onder
ĝis tot super boven
inter tussen sur op
kontraŭ tegen(over) tra door
krom behalve trans over
kun met (samen met)      

Verder zijn er in het Esperanto nog: da - je - po, waarvan de betekenis in de loop van de lessen wel zal blijken.


Vertalen

Groningen, la 10-an de marto 2006

Kara amiko,

Hieraŭ mi ricevis vian longan leteron. Kaj kun granda ĝojo mi konstatis, ke post naŭ Esperanto-lecionoj mi povas kompreni la tutan leteron. Kelkajn vortojn mi ne komprenis, sed mi havas vortaron.
Vi skribis pri via bela urbo Milano kaj mi tre volonte akceptas vian koran inviton. Mi volonte venos, kaj mi esperas, ke mi havos tre agrablajn feriojn en via lando. Vi povos montri al mi la belajn stratojn kaj belegajn domojn, kaj vi povos rakonti pri la historio de via urbo.
Mi apenaŭ povas atendi ĝis la somero. Kompreneble mi invitas ankaŭ vin veni al mia lando.
Kun malpacienco mi atendas vian respondon. Mi dankas vin pro la belaj poŝtmarkoj.
Kun multaj amikaj salutoj,

Via amiko.
   
 

Milaan, 2 april 2006

Beste vriend,

Hartelijk dank voor je brief. Natuurlijk zal ik graag komen, maar... wegens mijn gezondheid zal ik niet dit jaar kunnen.
Ik zal ook niet weggaan, omdat mijn vriend uit Londen komt. Ik kan dus sparen voor de reis naar Nederland. Ik wil je mooie stad, de zee en de tulpen zien.
Ook mijn broer leert nu Esperanto, want toen hij je brief las, was hij jaloers. Hij wil corresponderen met een esperantist in Kopenhagen. Hij ontving al uit Oslo een adres van een andere vriend.
Schrijf je spoedig weer een brief? Veel succes met Esperanto!
Met hartelijke groeten van

Je vriend.


E-mail de gemaakte vertalingen en eventuele vragen en suggesties naar pingveno.

Ga naar de volgende les via hejmo of door het aanklikken van les 11.