Les 7


Achtervoegsels

In deze les gaan we voor verdere woordvorming weer een aantal achtervoegsels behandelen.

Het achtervoegsel -il duidt een werktuig of een middel aan.
  flugi vliegen flugilo vleugel
  kombi kammen kombilo kam
  veturi rijden veturilo rijtuig
  tondi knippen tondilo schaar
  tranĉi snijden tranĉilo mes
  helpi helpen helpilo hulpmiddel

Het achtervoegsel -ist geeft een beroep aan.
  presi drukken presisto drukker
  instrui onderwijzen instruisto onderwijzer, leraar
  baki bakken bakisto bakker
  ĝardeno tuin ĝardenisto tuinman
  arto kunst artisto kunstenaar
  dento tand dentisto tandarts
  ŝuo schoen ŝuisto schoenmaker

Het achtervoegsel -id duidt een afstammeling, kind of jong aan.
  ĉevalo paard ĉevalido veulen
  ŝafo schaap ŝafido lam
  reĝo koning reĝido prins

Algemene opmerking
Het gebruik van voor- en achtervoegsels leer je door ze steeds toe te passen. Leer je bijvoorbeeld het woord labori (werken, arbeiden), dan kun je zelf het woord arbeider vormen, namelijk laboristo. Kom je het woord segi (zagen) tegen, dan weet je ook wat segilo betekent, nl. zaag.

Zo zie je, dat door een bepaalde hoeveelheid grondwoorden te leren, je zelf een zeer groot aantal woorden kunt maken en vertalen.


Richtings-n

      sago

Sommige voorzetsels (achter, bij, in, naast, onder, op, over, tussen, voor) kunnen zowel een plaats (antwoordend op de vraag: waar?) als een beweging (antwoordend op de vraag: waarheen?) uitdrukken.
Het Esperanto maakt hierin een onderscheid en gebruikt in geval van een beweging ergens heen, de letter -n (de richtings-n).

  Hij loopt in de tuin. Li iras en la ĝardeno.
(Hij is nl. al in de tuin en loopt daar een beetje)
  Hij loopt de tuin in. Li iras en la ĝardenon.
(Hij was misschien op straat en loopt door het hek de tuin in)
       
  Het boek is op de tafel. La libro estas sur la tablo. (dus plaats)
  Hij legt het boek op de tafel. Li metas la libron sur la tablon. (beweging)

Onthouden:
Na de woordjes al, de, el, ĝis, laŭ, preter, tra kan in principe geen richtings-n volgen.
Deze voorzetsels drukken van zichzelf al een beweging uit.
Mi iras al la urbo. Ik ga naar de stad.
La vazo falis de la tablo. De vaas viel van de tafel.
Li venas el la domo. Hij komt uit het huis.
Ili iris laŭ la rivero. Zij liepen langs de rivier.
Ni promenos ĝis la placo. Wij zullen tot het plein wandelen.
Li paŝis preter mi sen saluto. Hij ging mij zonder groet voorbij.
Ili iris tra la malplena strato. Zij liepen door de lege straat.

Nieuwe woorden

lumo licht haki hakken
kudri naaien salti springen
voli willen gladi strijken
demandi vragen tramo tram
konduktoro conducteur vesto kledingstuk
pri over, betreffende verki schrijven (van een boek)
alia andere jaro jaar

Vertalen

  A  
  1. slecht 2. duisternis 3. arbeidster 4. stortregen 5. reusachtig (zeer groot, één woord)
  6. onderwijzeres 7. lammetje 8. bijl 9. zwoegen 10. naald
     
  B  
1. La kato saltas de la seĝo sur la tablon.
2. Mia patrino volis gladi.
3. Ŝi demandis min: 'Johano, ĉu vi vidas mian novan gladilon?'
4. Sed mi respondis: 'Ne, mi ne vidas vian gladilon' kaj mia patrino ne povis gladi.
5. La reĝo kaj la reĝido vizitis nian malgrandan urbon.
6. La konduktoro diras al ni, ke alia tramo ne venos.
7. La papago flugas el la ĉambro, sed la kolomboj flugas en la ĉambron.
8. La vestoj de la reĝino estis belegaj.
     
  C  
  1. De onderwijzeres zegt tegen het meisje, dat ze mooi schrijft.
  2. De groene vogel vliegt de kamer uit.
  3. Ik zie op de vloer een dunne naald.
  4. Zij spreekt over de grijze hoed van de oude schoenmaker.
  5. Wie onderwijst de kinderen?
  6. De kunstenaar schrijft een mooi dik boek.
  7. Wij spreken over de bruine veulens.
  8. Heeft u ook de vergadering bezocht? (= Bezocht u ook de vergadering?)

  Hallo! Saluton!
  Tot ziens! Ĝis revido!
  Tot spoedig! Ĝis baldaŭ!
  Zo groot mogelijk Kiel eble plej granda

Leer steeds alle woorden en repeteer de woorden uit de vorige lessen.

E-mail de gemaakte vertalingen en eventuele vragen en suggesties naar pingveno.

Ga naar de volgende les via hejmo of door het aanklikken van les 8.