Voorvoegsels


bo- verwantschap door het huwelijk: patro = vader bopatro = schoonvader
dis- verspreiding naar alle richtingen: ĵeti = werpen disĵeti = uiteenwerpen,
verstrooien
ek- beginnende of kortstondige handeling: kanti = zingen ekkanti = aanheffen
eks- zoals ex-
fi- ongunstige eigenschap: viro = man fiviro = schurk
ge- beide geslachten: patro = vader gepatroj = ouders
mal- tegengestelde betekenis: riĉa = rijk
fermi = sluiten
malriĉa = arm
malfermi = openen
mis- verkeerd, onjuist: uzi = gebruiken misuzi = misbruiken
pra- zoals oer-: tempo = tijd
avo = grootvader
pratempo = oertijd
praavo = overgrootvader
ook "omgekeerd": pranepo = achterkleinzoon
re- opnieuw; terugkerende handeling: veni = komen
legi = lezen
reveni = terugkomen
relegi = herlezen

Esperantosleutel
© Esperanto Nederland | 2022